snabbare Created with Sketch.
cloud Created with Sketch.
Fill 2 Copy 5 Created with Sketch.
cloud Created with Sketch.

Allmänna avtalsvillkor

§1 Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden (”Kund”) och Cloudnet Sweden AB (org. nr 556803-7476), nedan kallad (”Cloudnet”) gällande tjänsten (”Tjänsten”).
1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk person eller en juridisk person. Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av Kunden till ytterligare part.
1.3 Tjänsten innebär att Kunden använder sig av tjänsten managed hosting, domänhantering, SSL-certifikat, m.m.. Det är kundens skyldighet att ta del av den information som ges tillsammans med den tjänsten.

§ 2 Abonnemang

2.1 Cloudnet äger rätten att neka Kund att beställa abonnemang om Cloudnet anser Kunden ha en för svag ekonomi baseras på kreditupplysning eller Kunds tidigare förehavanden hos Cloudnet.

§ 3 Avtalstid

3.1 Avtalet har ingen bindningstid om ingenting annat avtalats.

§ 4 Betalningsvillkor

4.1 Betalning görs kvartalsvis i förskott och betalningsvillkoret är trettio (30) dagar netto. Om betalning ej gjorts senast på förfallodagen har Cloudnet rätt att överlåta fordringen för indrivning till annan part, samt omgående stänga ned Tjänsten. Påminnelseavgift debiteras med 450 kr.

§ 5 Uppsägningstid

5.1 Uppsägning måste göras innan påföljande periods början.
5.2 Cloudnet har rätt att säga upp Kundens Tjänst med omgående verkan om Kunden har brutit mot någon av punkterna i detta avtal eller tilläggsavtal eller om andra orsaker finns.

§ 6 Avgifter för tjänster

6.1 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen, med 2,00% per månad från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.
6.2 Invändningar mot faktura skall göras skriftligen inom tio (10) dagar från det att Kunden mottagit fakturan. Har Kunden i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Cloudnet medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som kontohavaren är skyldig att betala.
6.3 Avgiftsändring kan endast träda i kraft vid nästa avtalsperiod och skall meddelas Kund minst en (1) månad innan ny avtalsperiod inträder. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg. Vid avgiftshöjning har kontohavaren rätt att säga upp avtalet inom sju (7) dagar från det att avgiftshöjningen meddelats.
6.4 För pappersfaktura skickad via post tas en fakturaavgift ut på 49 kr. För faktura skickad via e-post tas ingen extra avgift.

§ 7 Överlåtelse av tjänster

7.1 Kunden får överlåta Tjänsten till en annan part efter Cloudnets medgivande. Den tillträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

§ 8 Cloudnets åtagande

8.1 Cloudnet arbetar med proaktiv övervakning med målet att upptäcka och åtgärda problem innan de påverkar driften.
8.2 Cloudnet mäter och registrerar kontinuerligt hur de olika komponenterna i systemet arbetar. Med hjälp av den informationen kan Cloudnet hjälpa till vid felsökning av prestandaproblem. Cloudnet kan också se trender i utnyttjandet och agera rådgivare när det gäller behov av systemresurser och optimeringsåtgärder.
8.3 Cloudnet garanterar 99.9% årlig tillgänglighet. Från detta exkluderas tid då systemen varit otillgängliga på grund av problem som ligger utanför Cloudnets kontroll (fource majeure eller problem orsakade av tredje part) samt tid för planerat systemunderhåll. Störningar som är orsakade av att kunden valt en tjänst där prestanda är för svag räknas ej som driftstörning.
8.4 Cloudnet påbörjar arbete med felanmälningar så snabbt som möjligt vid alla tillfällen. Larm eskalerar automatisk till Cloudnets personal dygnet runt (eller beroende på vilket paket som användaren prenumererar på).

Måndag – fredag (exklusive helgdagar) 8-18 inom 1 timme.

Måndag – söndag 22-07 inom 4 timmar.

Övriga tider: inom 2 timmar.

8.5 Cloudnet utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kundens lagringsutrymme och Cloudnet är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av Kundens agerande eller brister i Kundens applikationer. Cloudnet är inte heller skadeståndsskyldigt vid skador som uppkommer i samband med intrång i Kundens tjänst.
8.6 Cloudnet hanterar all information om Kunder som konfidentiell information för att värna om Kundens integritet. Dock kan Cloudnet via domstolsföreläggande eller uppmaning från polis eller annan myndighet åläggas att lämna ut uppgifter om Kunden.

8.8 Cloudnet och Cloudnets personal tillämpar tystnadsplikt angående det innehåll på tjänster Kunden använder.
8.7 Cloudnets skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till maximalt det som Kunden betalar till Cloudnet under 12 mån enligt gällande avtal. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada såsom minskad produktion eller omsättning i Kundens rörelse.

§ 9 Kundens ansvar

9.1 Applikationen ska vara byggd enligt god standard för att Cloudnet ska kunna erbjuda stabil, säker drift samt möjligheter till prestandaoptimering.
9.2 Kunden förbinder sig att följa svensk och sitt lands lag. Kunden ansvarar fullt för allt handlande denne utför via sina Tjänster.
9.3 Kunden ansvarar för skador som uppkommer om Kunden drabbas av hackning eller DOS-attacker (Denial Of Service). I det fall att Kund medvetet eller omedvetet utsätter Cloudnets IP-nät, system, eller övriga Kunder för risker, hög belastning eller liknande äger Cloudnet rätten att direkt stänga av Kundens Tjänst och i efterhand meddela Kunden.
9.4 Kund som skickar ut spam eller gör större utskick än vad Cloudnet anser vara normalt kan komma att stängas av omgående.
9.5 Kundens Tjänst för endast nyttjas av ett (1) företag eller en privatperson. Kunden har dock rätt att sälja tjänster eller produkter via sin Tjänst till andra företag eller privatpersoner.
9.6 Daglig backup tas av kunden användardata. Det är kundens ansvar att följa de direktiv som Cloudnet ger angående placering av data.

§ 10 GDPR

10.1 Cloudnet förbinder att som Personuppgiftsbiträde uppfylla de krav som ställs på ett Personuppgiftsbiträde enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och EU:s dataskyddsdirektiv. Det innefattar bland annat “Artikel 28 Personuppgiftsbiträden” och punkt 3a – 3h.

10.2 I de fall Personuppgiftsansvarig uppfyller kraven för “Artikel 30 Register över behandling” skall register över personuppgiftskategorier meddelas Personuppgiftsbiträdet så det uppfyller kravet enligt Artikel 30-2.

10.3 Cloudnet använder sig i vissa fall av datorkapacitet i Schweiz “Tredjeland”. Schweiz är inte medlem i EU/ESS men uppfyller enligt EU-kommissionen adekvat skyddsnivå. Det finns även andra länder utanför EU/ESS som, endast om kunden önskar, går att placera data i.

10.4 I egenskap av Personuppgiftsansvarig lagrar Cloudnet information om kunder i syfte att snabbt kunna etablera kontakt vid problem eller allmänna frågor. Uppgifter som lagras är namn, telefon och epost. Avslutade avtal raderas. Information ges aldrig ut till tredje part.

10.5 Kommunikation med kunder lagras i ett ärendehanteringssystem. Historik sparas för att kunna följa upp beställningar och förändringar.

§ 11 Backup, säkerhetskopiering och övervakning

11.1 Cluodnet gör dagliga backuper av data på servern om två separata backupsystem, som lägger datan på två geografiskt skilda platser. Minst 7 tidigare versionen av informationen sparat. Data roteras bort efter ca nio månader.

11.2 Cloudnet övervakar trafik och applikation noggrant för att, i möjligaste mån, kunna upptäcka fel preventivt. Data och statistik lagras för att historiskt kunna felsöka eller hitta specifika händelser.

§ 12 Driftstörningar

12.1 Vid omfattande driftstörningar har Kunden rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kunden betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänsten. Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under tolv (12) timmar kontorstid (helgfri måndag – fredag, kl 08.00 – 17.00) under en period om trettio (30 dagar). Begäran om kompensation skall inkomma högst sju (7) dagar efter perioden om trettio (30 dagar). Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

§ 13 Policys

13.3 Cloudnet arbetar utefter en miljöpolicy och strävar efter att förbättra och påverka.

13.4 Cloudnet har en jämställdhetspolicy, jämställdhetsplan och en diskrimineringspolicy för personal.

§ 14 Sekretess

14.1 Cloudnet tillämpar gällande sekretesslagar för Kunduppgifter och annan information gällande Kund till tredje part.

§ 15 Ändring av villkor

15.1 Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Ändring i dessa villkor meddelas Kunden minst en (1) månad innan de träder i kraft. Cloudnet äger rätten att meddela nya villkor via Kundens angivna e-postkontakt eller annat sätt som Cloudnet finner lämpligt.

§ 16 Övrigt

16.1 Genom att Kunden accepterar avtalsvillkoren godtar Kunden att motta information om drift från Cloudnet via e- post.

§ 17 Force majeure

17.1 Cloudnet skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om Cloudnets åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken Cloudnet ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet.

§ 18 Tvist

18.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligen avgöras i allmän domstol.

Senast uppdaterat 2018-03-30.