Allmänna avtalsvillkor

§1 Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden (”Kund”) och Cloudnet Sweden AB (org. nr 556803-7476), nedan kallad (”Cloudnet”) gällande tjänsten ("Tjänsten").

1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk person eller en juridisk person. Avtalet mellan parterna kan ej utsträckas av Kunden till ytterligare part.

1.3 Tjänsten innebär att Kunden använder sig av tjänsten managed hosting, domänhantering, SSL-certifikat, m.m.. Det är kundens skyldighet att ta del av den information som ges tillsammans med den tjänsten.

§ 2 Omfattning

2.1 För att klargöra vilka tjänster som ingår i detta avtal med Cloudnet hänvisas Kunden till orderbekräftelse eller offert som skickas i samband med beställningen.

§ 3 Abonnemang

3.1 Cloudnet äger rätten att neka Kund att beställa abonnemang om Cloudnet anser Kunden ha en för svag ekonomi baseras på kreditupplysning eller Kunds tidigare förehavanden hos Cloudnet.

§ 4 Avtalstid

4.1 Avtalet har ingen bindningstid om ingenting annat avtalats.

§ 5 Betalningsvillkor

5.1 Betalning görs kvartalsvis i förskott och betalningsvillkoret är trettio (30) dagar netto. Om betalning ej gjorts senast på förfallodagen har Cloudnet rätt att överlåta fordringen för indrivning till annan part, samt omgående stänga ned Tjänsten. Påminnelseavgift debiteras med 450 kr.

§ 6 Uppsägningstid

6.1 Uppsägning måste göras innan påföljande periods början.

6.2 Cloudnet har rätt att säga upp Kundens Tjänst med omgående verkan om Kunden har brutit mot någon av punkterna i detta avtal eller tilläggsavtal eller om andra orsaker finns.

§ 7 Avgifter för tjänster

7.1 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen, med 2,00% per månad från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

7.2 Invändningar mot faktura skall göras skriftligen inom tio (10) dagar från det att Kunden mottagit fakturan. Har Kunden i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Cloudnet medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som kontohavaren är skyldig att betala.

7.3 Avgiftsändring kan endast träda i kraft vid nästa avtalsperiod och skall meddelas Kund minst en (1) månad innan ny avtalsperiod inträder. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg. Vid avgiftshöjning har kontohavaren rätt att säga upp avtalet inom sju (7) dagar från det att avgiftshöjningen meddelats.

7.4 Om Kunden utnyttjar mer än tillåten trafikmängd äger Cloudnet rätten att direkt debitera Kunden enligt gällande prislista. Även retroaktiv debitering kan komma att göras. Cloudnet äger även rätten att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering för den ökade mängden dataöverföring. Cloudnet har även rätt att sätta upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering för större bandbredd om detta är motiverat.

7.5 För pappersfaktura skickad via post tas en fakturaavgift ut på 49 kr. För faktura skickad via e-post tas ingen extra avgift.

§ 8 Överlåtelse av tjänster

8.1 Kunden får överlåta Tjänsten till en annan part efter Cloudnets medgivande. Den tillträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

§ 9 Cloudnets åtagande

9.1 Cloudnet arbetar med proaktiv övervakning med målet att upptäcka och åtgärda problem innan de påverkar driften. Cloudnet övervakar systemen dygnet runt.

9.2 Cloudnet mäter och registrerar kontinuerligt hur de olika komponenterna i systemet arbetar. Med hjälp av den informationen kan Cloudnet hjälpa till vid felsökning av prestandaproblem. Cloudnet kan också se trender i utnyttjandet och agera rådgivare när det gäller behov av systemresurser och optimeringsåtgärder.

9.3 Cloudnet garanterar 99.9% årlig tillgänglighet. Från detta exkluderas tid då systemen varit otillgängliga på grund av problem som ligger utanför Cloudnets kontroll (fource majeure eller problem orsakade av tredje part) samt tid för planerat systemunderhåll. Störningar som är orsakade av att kunden valt en tjänst där prestanda är för svag räknas ej som driftstörning.

9.4 Cloudnet påbörjar arbete med felanmälningar inom 4 timmar under kontorstid.

9.5 Cloudnet utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kundens lagringsutrymme och Cloudnet är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av Kundens agerande eller brister i Kundens applikationer. Cloudnet är inte heller skadeståndsskyldigt vid skador som uppkommer i samband med intrång i Kundens tjänst.

9.6 Cloudnet hanterar all information om Kunder som konfidentiell information för att värna om Kundens integritet. Dock kan Cloudnet via domstolsföreläggande eller uppmaning från polis eller annan myndighet åläggas att lämna ut uppgifter om Kunden.

9.7 Cloudnets skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till maximalt det som Kunden betalar till Cloudnet under 12 mån enligt gällande avtal. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada såsom minskad produktion eller omsättning i Kundens rörelse.

§ 10 Kundens ansvar

10.1 Applikationen ska vara byggd enligt god standard för att Cloudnet ska kunna erbjuda stabil, säker drift samt möjligheter till prestanda-optimering.

10.2 Kunden förbinder sig att följa svensk och sitt lands lag. Kunden ansvarar fullt för allt handlande denne utför via sina Tjänster.

10.3 Kunden ansvarar för skador som uppkommer om Kunden drabbas av hackning eller DOS-attacker (Denial Of Service). I det fall att Kund medvetet eller omedvetet utsätter Cloudnets IP-nät, system, eller övriga Kunder för risker, hög belastning eller dylikt äger Cloudnet rätten att direkt stänga av Kundens Tjänst och i efterhand meddela Kunden.

10.4 Kund som skickar ut spam eller gör större utskick än vad Cloudnet anser vara normalt kan komma att stängas av omgående. Cloudnets riktlinje för normal användning av e-post innebär max femtio (50) skickade e-postmeddelanden per en (1) timme, samt max femtio 50 mottagna e-postmeddelanden per en (1) timme.

10.5 Det ligger i Kundens ansvar att förfoga över den mjukvara som krävs för att kunna nyttja Tjänsten hos Cloudnet utäver det som ingår i grundinstallationen.

10.6 Kundens Tjänst för endast nyttjas av ett (1) företag eller en privatperson. Kunden har dock rätt att sälja tjänster eller produkter via sin Tjänst till andra företag eller privatpersoner.

10.7 Daglig backup tas av kunden användardata. Det är kundens ansvar att följa de direktiv som Cloudnet ger angående placering av data.

§ 11 Driftstörningar

11.1 Vid omfattande driftstörningar har Kunden rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kunden betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänsten. Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under tolv (12) timmar kontorstid (helgfri måndag – fredag, kl 08.00 – 17.00) under en period om trettio (30 dagar). Begäran om kompensation skall inkomma högst sju (7) dagar efter perioden om trettio (30 dagar). Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

§ 12 Policys

12.1 Cloudnet har rätt att kontrollera information relaterat till Kundens Tjänst i samband med felsökningen eller abuse- ärenden.

12.2 Cloudnet använder branschgemensamma så kallade RBL (Realtime Black Lists) för att skydda Kunder mot spam.

12.3 Normalt sparas stoppade e-postmeddelanden upp till 5 dagar. Dock äger Cloudnet rätten att direkt radera e- postmeddelanden som klacificerats som spam eller virus av Cloudnets filtreringsfunktioner.

12.4 Om Kundens Tjänst belastar Cloudnets system mer än normalt, t.ex. vid nyttjande av extrema datamängder eller händelser som kan påverka andra kunder, förbehåller vi oss rätten att tillfälligt stänga av Tjänsten.

12.5 Cloudnet arbetar utefter en miljöpolicy och strävar efter att förbättra och påverka.

§ 13 Sekretess

13.1 Cloudnet tillämpar gällande sekretesslagar för Kunduppgifter och annan information gällande Kund till tredje part. Cloudnet kan ej hållas ansvarig för Kunduppgifter om uttrycklig önskan gällande dessa ej har påkallats från Kunden.

§ 14 Ändring av villkor

14.1 Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Ändring i dessa villkor meddelas Kunden minst en (1) månad innan de träder i kraft. Cloudnet äger rätten att meddela nya villkor via Kundens angivna e-postkontakt eller annat sätt som Cloudnet finner lämpligt.

§ 15 Övrigt

15.1 Genom att Kunden accepterar avtalsvillkoren godtar Kunden att motta information om drift från Cloudnet via e- post.

§ 16 Force majeure

16.1 Cloudnet skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om Cloudnets åtaganden förhindras eller väsentligt försvåras av omständighet vilken Cloudnet ej har möjlighet att kunnat styra över eller förutse, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, atmosfäriska störningar, lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk eller liknande omständighet.

§ 17 Tvist

17.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligen avgöras i allmän domstol.

Senast uppdaterat 2016-11-29.